תקנון

תקנון האתר וכן תכנים נוספים בו מנוסחים לעיתים בלשון זכר מתוך טעמי נוחות אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, להסכמתך לקבל הצעות לרכישת פוליסות ביטוח, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

בנוסף, תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה ובשירותיו ואולם ייתכן כי רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר זה יהיו כפופים לתנאים נוספים על תנאי השימוש ("התנאים הנוספים"). עליך לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שתידרש לכך במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים – יגברו התנאים הנוספים.

תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים (במקרה בו קיימים תנאים נוספים) יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין מפעיל האתר לצורך השימוש באתר.

מובהר בזאת כי מפעילת האתר איננה תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח כללי, ולכן כל רכישה של פוליסת ביטוח המבוצעת באמצעות האתר תתבצע אך ורק מול תאגיד המורשה לעסוק בענייני ביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע מעת לעת שינויים בתנאי השימוש להלן ובתקנון השימוש של האתר, לרבות על דרך של הסרה או הוספה של כל אחד מתנאים כאמור. השימוש באתר, לרבות רכישת שירותים המוצעים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי השימוש אשר יהיו בתוקף לאחר שינוי כאמור.

בהתאם, בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר הינך מצהיר על כך שקראת את תקנון השימוש של האתר וכן את תנאי השימוש להלן, וכי הם מקובלים עליך במלואם. היה ואיזה מבין השינויים שערכה החברה בתקנון השימוש של האתר ו/או בתנאי השימוש לעיל ולהלן אינו מקובל עליך הינך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

כניסתך לאתר והשימוש בו, בין אם לחצת על כפתור "אני מאשר" או בנוסח דומה ובין אם לאו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים ומהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, כי הבנת אותם וכי הנך מסכים להם.

בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים, כל אדם אשר משתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.

האתר, ולרבות האפליקציות והתוכנות שבו, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של האפליקציות המופיעות באתר. אף על פי כן, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל האפליקציות המופיעות בו יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים.

בשימוש באתר הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים ו/או המוצרים. מפעילת האתר איננה יכולה להבטיח, כי כל האפליקציות באתר עשויות להתריע אם פרטי מידע מסויימים חסרים.

מפעילת האתר רשאית להפסיק את פעילותו, כולו או חלקו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, וזאת מבלי שיהיה עליה חובה ליתן הודעה מוקדמת כלשהי.

 

שימוש במחשבוני הביטוח, מסירת מידע וקבלת הצעות מחיר

 

בנוסף לאמור לעיל – להלן תנאי השימוש בהזמנת ביטוח רכב באתר

מחשבוני הביטוח באתר מיועדים לשימוש אישי בלבד. שימוש לעניין זה – לרבות ביצוע השוואת מחירים באמצעות במחשבונים השונים, השוואת מחירים באמצעות המוקד הטלפוני, קבלת הצעת מחיר לרכישת פוליסה ו/או רכישת פוליסה. כל שימוש כאמור של לקוח או משתמש עסקי אסור ובמקרה של שימוש שאינו אישי או שימוש הנחזה לאישי הרי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה, החברה רשאית להפסיק השימוש המפר לאלתר וללא התראה כלשהי.

בכפוף לתקנון השימוש של האתר ולתנאי השימוש הללו, כל אדם, שהינו בגיר, ובעל כשרות משפטית רשאי לעשות שימוש במחשבונים לצורך אליו נועד המחשבון ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותי ביטוח המסופקים במסגרת האתר.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל שימוש אשר נועד להגביל, להפריע או למנוע את פעילות האתר ו/או את שימושם של משתמשים אחרים באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תקנון השימוש של האתר ושל תנאי השימוש הללו. מפעילת האתר תהיה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין על מנת למנוע כל פעילות מפרה, וזאת מבלי שפעולות כאמור ייגרעו מכל סעד אחד העומד למפעילת האתר לפי כל דין כנגד השימוש המפר.

הינך מצהיר, כי כל המידע שנמסר על ידך במסגרת השימוש באתר הינו נכון, שלם ומדויק. ידוע לך כי לצורך מתן הצעות ו/או שיווק שירותי הביטוח במסגרת המחשבונים באתר, מסתמכים התאגידים המורשים לעסוק בענייני ביטוח מולם עובדת מפעילת האתר, על נכונות ושלמות המידע שנמסר על ידך.

כן הינך מצהיר כי ידוע לך שהשימוש שלך במדור הביטוח של האתר באתר דורש מסירת מידע אישי, וכי במסגרת שימוש כאמור תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים במדור כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים במדור הביטוח של האתר.

הינך מסכים כי במסגרת בקשה להצעת מחיר ו/או בקשה לקבלת מידע בו מסרת את פרטיך האישיים לרבות פרטי ההתקשרות איתך, תוכל מפעילת האתר להעביר את בקשתך לצד ג' בכדי לנסות ולתת מענה לאותה בקשה או כדי מענה משלים לפי ראות מקבל הפרטים גם אם איננה תואמת לפרטי הבקשה/הפניה.

הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדוייק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי מפעילת האתר וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון: סוכנויות ו/או חברות ביטוח) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים.

הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

 1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
 2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
 3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
 4.  העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
 5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
 6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
 7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
 8.  קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
 9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
 10. לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
 11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי מפעילת האתר  ו/או מי מטעמה ולרבות ספקיות הביטוח המורשות איתן יש הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח- יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר.   הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע למפעילת האתר בכתב בטופס "צור קשר".

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לברור לאיזה משתמשים להגיש הצעות והיא יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לסרב להציע הצעות לביטוח.

יודגש כי גם במקרים בהם הוצג תעריף חברת הביטוח הניתן לבחירה, ייתכן ובתהליך החיתום תידחה עסקת הביטוח מצד הספק (סוכנות הביטוח / חברת הביטוח)

מכיוון שחלק מן הצעות המחיר המוצגות באתר נמסרות לנו על ידי צדים שלישיים, או שהן מוקלדות ידנית ממקורות בהן חברות הביטוח מפרסמות את תעריפיהן תיתכנה טעויות הקלדה או אי דיוקים בהצעת המחיר. מפעילת האתר עושה ככל שביכולתה למנוע טעויות אילו ומבקשת לעדכנה באמצעות טופס "צור קשר" על כל הבדל בין המחיר המוצע באתר לעומת המוצע בפועל על ידי הספק ונותני השירות.

מספר תשלומים מקסימאלי – בחלק ממחשבוני הביטוח שבהם התעריף המוצג הוא לשנת ביטוח אחת, מוצג נתון מספר התשלומים המקסימאלי האפשרי. במקרים בהם מספר התשלומים המקסימאלי האפשרי הוא 12 ותקופת הביטוח איננה מתחילה בראשון לחודש ייתכן ומספר התשלומים המקסימאלי יהיה 11.

אישור קיום ביטוח – מוצהר ומוסכם בזאת כי האסמכתא היחידה לקיום ביטוח מכל סוג שהוא הינה פוליסת ביטוח. אין לראות בשליחת בקשה לביטוח ו/או באישור קבלת ההזמנה אצל הספק או במערכת האתר כאישור לקיום ביטוח. למען הסר ספק, האסמכתא היחידה לכיסוי ביטוחי הינה פוליסת ביטוח.

כל הצעת מחיר לרכישת שירותי ביטוח במסגרת האתר תהיה כפופה לתקנון השימוש של האתר, לתנאי השימוש הללו וכן לתנאים הספציפיים של הצעת המחיר ושל פוליסת הביטוח הרלוונטית.

הצעת המחיר הניתנת למשתמש וכן הפוליסה אשר ייתכן ותירכש בעקבות קבלת הצעת המחיר מבוססות על המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למשתמש עקב מתן מידע שגוי ו/או בלתי שלם אשר נמסר על ידו.

במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר שנשלחה אל המשתמש, לבין הפוליסה המצויה אצל החברה ו/או אצל סוכנות הביטוח מולה עובדת החברה ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל החברה ו/או אצל סוכנות הביטוח מולה עובדת החברה ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש, מכל מין וסוג שהוא.

יודגש, כי תנאי פוליסות הביטוח אשר מציעות חברות הביטוח המוצגות באתר שונות זו מזו. מפעילת האתר איננה אחראית להבדלים אלו, ובאחריות הבלעדית של המשתמש ליתן את דעתו להבדלים כאמור בעת השוואה בין הצעות מחיר שמועברות אליו. במקרים בהם לא קיים מידע נוסף בעניין תנאי הפוליסה, באחריות המשתמש לדרוש לקבלן מסוכנות הביטוח או מחברת הביטוח אשר באמצעותה מעוניין לרכוש ביטוח.

כן יודגש, כי מפעילת האתר איננה מתחייבת כי בכל שימוש במחשבוני הביטוח יוכל המשתמש לקבל את כל הצעות הביטוח המבוקשות מכל חברות הביטוח המופיעות באתר.

לצורך רכישת שירותי הביטוח המוצעים באתר, נדרש מעת לעת המשתמש לעשות שימוש בכרטיסי חיוב/אשראי. לפיכך, הינך מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שלך בכרטיס אשראי הינו מורשה וכי יש לך הרשאה לעשות שימוש בכרטיס.

ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הצעת המחיר המצוייה אצל סוכנות הביטוח ו/או אצל חברת הביטוח, המידע המצוי אצלן ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן, הנך נותן הרשאה לחברה ולחברת הביטוח הרלוונטית לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים הנדרשים על פי תנאי הפוליסה שנבחרה על ידי המשתמש.

במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין.

מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לסרב להציג הצעות לשירותי ביטוח למשתמש כלשהו באתר

האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם סוכנות הביטוח ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צויין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח.

לידיעתך, חלק מהשירותים הניתנים על ידי סוכני הביטוח המשווקים את מוצריהם באתר דורשים תשלום דמי טיפול, להלן תעריף דמי הטיפול ללקוחות האתר בכל הקשור לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון.

אבטחת המידע

מפעילת האתר משתמשת באמצעים סבירים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מפעילת האתר איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי מפעילת האתר באמצעי אבטחה סבירים (פרוטוקול SSL) מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספקיות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

קנין רוחני

כל המיד המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר. לענין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושרות קוד, נוסחאות, תמונות,מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח. מפעילת האתר איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדוייק והנך יודע כי מפעילת האתר לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. מפעילת האתר איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

הגבלת אחריות

בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים ושירותים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שמפעילת האתר עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדוייקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי במדור הביטוח במסגרת עסקה לרכישת שירותי ביטוח מחברת ביטוח המוצגת באתר

. יודגש, כי באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים (Links), וכי חלק מהמידע המופיע באתר מבוסס על מידע המגיע למדור מצדדים שלישיים. לפיכך, מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכך, שהמידע המצוי אצל צדדים שלישיים או אשר הגיע מצדדים שלישיים כאמור, הינו אמין שלם או מדויק, והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שמפעילת האתר לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ו/או את נכונותו. מפעילת האתר איננה אחראית בכל אופן לתוכן מידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכותו על מידע כאמור, והוא עושה זאת על אחריותו בלבד. כן יודגש, כי הינך מצהיר כי ידוע לך שמפעילת האתר איננה יכולה לפקח על המידע והתכנים המועלים באתר שלא על ידה ולפיכך הינך פוטר את החברה מכל אחריות לכל נזק שייגרם כלפיך ו/או כלפיי אדם אחר כתוצאה מכך.

מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש, לרבות בגין אובדן מידע ו/או כתוצאה מניתוקים, שיבושים ו/או תקלות אחרות בקשר עם העברת מידע באופן ממוחשב.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או לציוד אחר של המשתמש כתוצאה מהשימוש שלו באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבו של המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של מפעילת האתר.

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חיסרון כיס ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון השימוש של האתר ו/או תנאי השימוש הללו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של מפעילת האתר

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים או בקשר אליהם.

 

בברכת גלישה מהנה ומועילה.

משווים וחוסכים

אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח