תנאי שימוש בהזמנת ביטוח רכב

לרשותך תנאי שימוש בהליך הזמנת ביטוח רכב של חובה סוכנות לביטוח (2013) בע"מ (להלן – "חובה"). תנאי שימוש אלו הינם בנוסף ובכפוף להסכמתך לתקנון השימוש באתר

חובה סוכנות לביטוח (2013) בע"מ הינה תאגיד מורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

השימוש בתהליכי הזמנת ביטוח רכב באתר האינטרנט hova.co.il (להלן – "האתר") ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת האחרים עם חובה – כגון שיחות טלפון, שירותים עצמיים, אתרים קשורים, דואר אלקטרוני הודעות SMS, הודעות ווטצאפ וכד' (להלן, כולם ביחד – "ערוצי התקשורת"), כפוף לתנאי השימוש להלן.

בכל שימוש באתר ו/או בערוצים להלן, הנך מסכים לתנאי השימוש במלואם. יש לחדול מיידית מכל שימוש באתר ובערוצי התקשורת אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן או לחלק מהם.

תנאי שימוש אלו, הינם הסכם משפטי מחייב, בינך לבין חובה, בנוסף לתנאי הפוליסה ו/או לתנאי כתבי השירות והתנאים הספציפיים שחלים לגבי כל מוצר או שירות אחר של חובה או מי מטעמה, או של חברות הביטוח או של תאגידי ביטוח או סוכני ביטוח שבהסכם עם חובה.

תנאי השימוש חלים על כל שימוש או צפייה באתר (לרבות אחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר, באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), הזמנת כל שירות המוצע באתר (כגון, אך לא רק: פוליסות ביטוח, השוואת מחירים, רכישה, הפקת מסמכים, שינויים וביטולם, עדכון פרטים ו/או העברת מסמכים ומידע אחר וכיו"ב), וכן על כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת, ועל כל שימוש כלשהו, בערוצי התקשורת (להלן ביחד – "שימוש").

השימוש כאמור מותנה בהסכמתך להצהרה ולתנאים הבאים:

 1. מזמין הביטוח (להלן "המזמין" ו/או "בעל הפוליסה" ו/או "המציע") מסר מידע שלם ומדוייק, ידוע שמידע חסר או חלקי או שגוי בעניין מהותי עשוי להביא לביטול הפוליסה ו/או התייקרותה ו/או שלילת תגמולי הביטוח כולם או חלקם.
 2. ידוע כי ביטוח חובה לרכב מכסה נזקי גוף בלבד ואיננו כולל כיסוי נזק רכוש לרכב המבוטח ו/או לרכוש של צד ג. ידוע כי ההמלצה המקצועית הינה לדאוג במקביל לביטוח חובה לרכישת כיסוי ביטוח רכב רכוש.
 3. ידוע כי עצם מילוי הבקשה ו/או הגשת הבקשה אינם מהווים אסמכתא לכיסוי ביטוחי, האסמכתא היחידה לקיום כיסוי ביטוחי היא הפוליסה עצמה, זאת רק לאחר אישור חברת הביטוח לבקשת ההצטרפות.
 4. בקשת ההצטרפות כפי שתקלט במשרדי חובה בסיום השלמת ההזמנה הינה תיעוד מוסכם לבקשת ההצטרפות.
 5. ההזמנה בוצעה בפועל על ידי בעל הפוליסה שהינו בעל הרכב (בלבד), ידוע למזמין הביטוח שככל ובעל הפוליסה איננו מודע למילוי בקשת ההצטרפות או שאינו ענה באופן ישיר על השאלות כולן או חלקן במסגרת הבקשה יש לחדול מביצוע ההזמנה.
 6. על פי תנאי השימוש, חל איסור מוחלט לביצוע הזמנות באמצעות סוכני ביטוח ומשווקים עבור לקוחותיהם ללא קבלת אישור מראש ובכתב מחובה. האיסור חל הן על הזמנה באתר והן על הזמנה טלפונית באמצעות נציג.
 7. מוסכם שלצורך רכישת ביטוח חובה, חברת הביטוח תפנה מידע באופן מקוון למפעיל מאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה ISO שבפיקוח רשות שוק ההון כדי לאמת את המידע המועבר לגבי הרכב המועמד לביטוח ובעל הפוליסה, לצורך רכישת ביטוח חובה ותדווח למפעיל המאגר על נתוני התביעות בפוליסה הנרכשת.
 8. מוסכם כי במקרה של פער ו/או סטיה בין המחיר ותנאי הביטוח שהוצגו באתר או על ידי נציג חובה לבין המחיר במערכות חברת הביטוח בפועל, המחיר הקובע והתנאים הקובעים הינם אלו שיופיעו במערכות חברת הביטוח והפוליסה.
 9. במקרה של פער בין ההצעות הנובע ממידע חסר או צורך בהוכחת קיום מערכות בטיחות או השלמת מידע נוסף, תוכל חובה ולפי שיקול דעתה לאשר לחברת הביטוח לגבות את הפרמיה הגבוהה יותר ובתנאי שהלקוח יוכל לפנות לחובה להשלמת המידע החסר על מנת לזכות את הפוליסה בהפרש.
 10. פרטי הפוליסה יועברו לצורך רישום במאגר "הר הביטוח", באפשרות בעל הפוליסה להסיר את הרישום בפניה לאיזור האישי או לשירות הלקוחות של החברה המבטחת.
 11. חובה וחברות הביטוח אינן מתחייבות לקבל בחיוב כל בקשת הצטרפות. חובה וחברות הביטוח רשאיות לסרב לאשר רכישת פוליסת ביטוח או שירות נלווה לפי שיקול דעתן וללא צורך בהסבר על סיבת הסירוב.
 12. תאריך תחילת הביטוח בביטוח חובה יהיה תאריך תחילת הביטוח בפוליסה ולא לפני מועד תשלום התעודה בפועל, המאוחר מביניהם.
 13. בכל מקרה שבו הופקה ו/או אושרה פוליסת ביטוח בתאריך מאוחר יותר מתאריך התחילה שבהזמנה, לא תהיה כל טענה להחזר פרמיה בגין העדר כיסוי ביטוחי ביחס לתקופה שבין תחילת הביטוח בהזמנה לבין מועד אישור הפוליסה.
 14. בעל הפוליסה מצהיר שקיבל את אישורו של בעל כרטיס האשראי לשימוש בכרטיס לצורך תשלום פרמיות הביטוח. ידוע לבעל הפוליסה כי הכחשת העסקה או חלק ממנה על ידי בעל הכרטיס תביא לחוב של בעל הפוליסה מול חברת הביטוח ו/או ספק השירות להם התחייב בתשלום הפרמיה.
 15. ידוע לבעל הפוליסה והוסבר לבעל הכרטיס על ידו, כי אמצעי התשלום עשוי לשמש את חברת הביטוח לביצוע חיובים או זיכויים נוספים על פי תנאי הפוליסה.
 16. בעל הפוליסה הסביר לבעל הכרטיס וזה הסכים, כי כל התחשבנות כספית ביניהם תתבצע בעת הצורך רק ביניהם ולא באמצעות חברת הביטוח שתפעל רק על פי תנאי הפוליסה והדין.
 17. המזמין מאשר העברת ושמירת פרטי ההזמנה לביצוע באמצעות כל סוכנות ביטוח בעלת רישיון המייצגת את חברת הביטוח אותה בחר ו/או כל חברת ביטוח שבפיקוח משרד האוצר גם אם אינה חברת הביטוח שבהזמנה. המידע ישמר במאגרי המידע של סוכנויות וחברות הביטוח ויעשה בהם שימוש כולל לצורך הצעות שיווקיות.
 18. מזמין הביטוח כאמור, מתחייב לקרוא את המידע הנוסף במפרט את תנאי הביטוח באתר, את דפי הרשימה, הפוליסה ונספחיה ולדווח לחובה ו/או לחברת הביטוח מיידית על כל אי התאמה או צורך בשינוי.
 19. בעל הפוליסה מצהיר:
  א. הרכב פרטי או מסחרי מסוג M1 או N1 במשקל עד 3.5 טון.
  ב. חברת ביטוח לא סרבה לבטח את הרכב או את בעליו.
  ג. הרכב איננו מיבוא אישי, השכרה, מונית, לימוד נהיגה וכד'.
  ד. במועד הגשת הבקשה אין תביעה פתוחה ו/או עילה לתביעה ו/או נזק שטרם דווח ושעתיד להיות מוגשת בגינו תביעה במסגרת הפוליסה שבתהליך הזמנה
  1. בעל הפוליסה מסכים שכל דרכי ההתקשרות שנמסרו באתר, כגון, דוא"ל, טלפון נייד, כתובת דואר הינם נכונים וכל אחד מהם מקובל עליו לצורך התקשרות של חובה וחברות הביטוח עימו, בכל הקשור לפוליסת הביטוח הנרכשת.

  ביטוח רכב רכוש (צד ג ו/או מקיף)

  1. עבר ביטוחי – המועמד לביטוח מצהיר כי ענה על השאלות לגבי העבר הביטוחי בתשובות אמיתיות ונכונות. בעל הפוליסה מודע לדרישת חברת הביטוח להוכיח את נכונות הצהרתו לעניין העבר הביטוחי שהינו עניין מהותי ועלול להשפיע כאמור על תגמולי הביטוח, תמחור הפרמיה ורמת הסיכון של חברת הביטוח.

  21 א. הצהרה על קיום עבר ביטוחי קודם בשנים שקדמו למועד רכישת הביטוח מתייחסת לשנים מלאות שבהן היה בעל הרכב מבוטח בביטוח מקיף או צד ג. ככל והרכב המבוטח היה בבעלות בעל הפוליסה בתקופה הנ"ל על בעל הפוליסה להציג אישורי עבר ביטוחי על אותו רכב. בעל הפוליסה יוכל להציג אישורי עבר ביטוחי כאמור על כלי רכב אחרים וברצף רק לגבי תקופות רלבנטיות שבהן הרכב המועמד לביטוח לא היה בבעלותו.

  21 .ב. בהזמנת ביטוח מקיף לרכב שנמצא בבעלות המציע, חובה להציג עבר ביטוחי קודם בביטוח מקיף ברצף. בכל הזמנת ביטוח מקיף ללא רצף ביטוחי או לרכב שהיה מבוטח קודם בביטוח צד ג' יש לבצע בדיקת תקינות לרכב בתיאום עם מחלקת השירות ולהמתין לאישור בכפוף לאישור מחלקת החיתום בחברת הביטוח.

  21 ג.הגורם היחיד המוסמך לאשר את תקינות אישורי העבר הביטוח הינה חברת הביטוח המבטחת בביטוח רכב רכוש, ככל ונציג הסוכנות המטפלת ברכישת הביטוח תסייע לבעל הפוליסה בהוצאת אישורי עבר ביטוחי מאתר "הר הביטוח" או מחברת הביטוח הקודמת של בעל הפוליסה, אין לראות בכך אישור לתקינות המסמכים אלא כאמור רק באישור החברה המבטחת.

  1. דרישת מיגון – ברכישת ביטוח רכב רכוש הכולל כיסוי גניבה (ביטוח רכב מקיף), בכל פוליסה קיימת הגדרה לדרישת מיגון. על בעל הפוליסה לוודא מה דרישת המיגון על פי הפוליסה ולדאוג לביצוע בדיקת מיגון עדכנית על פי דרישת חברת הביטוח בפוליסה. ללא בדיקת מיגון תקפה ומאושרת על ידי חברת הביטוח – אין כיסוי גניבה בביטוח מקיף.
  2. בביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון המחירון, המשמש בסיס לקביעת ערך השוק של הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן מוחלט של כלי הרכב או גניבתו, הוא "מחירון מכוניות משומשות וחדשות", כפי שיפורסם ע"י יצחק לוי בהוצאת תעבורה וסקרים בע"מ, סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. במחירון זה מופיעות טבלאות המפרטות משתנים שונים המשפיעים על ערך מכונית משומשת. משתנים אלו ילקחו בחשבון בעת קביעת ערך השוק של הרכב לצורך תגמולי הביטוח, ותגמולי הביטוח יוגדלו או יופחתו בגין משתנים אלו על פי שיעורי השינוי המופיעים במחירון הנ"ל. מובהר בזאת כי סכום דמי הביטוח (הפרמיה) בגין הרכב המבוטח לא הושפע בשל משתנים אלו. לדוגמא: אם הרכב המבוטח הוא רכב ששנת ייצורו קודמת ליום קרות מקרה ביטוח ב4- שנים, והוא היה בבעלותם של שלושה בעלים קודמים – יופחתו, עפ"י המחירון הנ"ל, 4% משווי הרכב המופיע במחירון. ולדוגמא: אם שנת הייצור של הרכב המבוטח קודמת ליום קרות מקרה הביטוח ב4- שנים, מחירו במחירון מותאם לרכב שנסע במשך זמן זה 60,000 ק"מ בממוצע. אם הרכב נסע רק 44,000 ק"מ – יוספו, עפ"י המחירון הנ"ל, 4% לשווי הרכב המופיע במחירון.
  3. בביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון – במקרה של אירוע ביטוחי וקרות נזק לרכב, הרי שלצורך תיקון רכבך הינך זכאי לפנות לאחד ממוסכי ההסדר הנמצאים ברשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח. תשומת לבך, כי במידה ותבחר לתקן את רכבך במוסך שאינו מוסך הסדר של החברה, ראשית עליך לדווח לחברה מיד לאחר התאונה ולפני התיקון במוסך, ושנית תשלום החברה בגין עלות החלפים יהיה בהתאם לעלותם לחברה בהסדר או אצל ספקי החברה, שהינה נמוכה בשיעור ניכר מהעלות במוסך שאינו מוסך הסדר, והאמור עשוי להוביל לכך שתגמולי הביטוח שישולמו לך יהיו מופחתים בשל פער זה בעלות החלפים.
  4. על מנת להימנע מהפחתה בתגמולי הביטוח ניתן יהיה לפנות לתיקון הרכב למוסך הסדר, ובמקרה זה תישא חברת הביטוח בעלות החלפים והתיקון במישרין אל מול מוסך ההסדר ללא כל הפחתה.

  כתבי שירות

  1. חלק מההצעות הניתנות באתר כוללות כתבי שירות (שירותי נלווים כגון: שירותי דרך וגרירה, תיקון שמשות, רכב חלופי וכד'), שירותים אלו ניתנים לרכישה הן באמצעות הפוליסה והן באמצעות כתב שירות חיצוני שאיננו חלק מפוליסת הביטוח. חובה מקפידה להציע את כתבי השירות על פי בחינת טובת הלקוח. לדוגמה: אם כתב השירות מתומחר כ"חינם" על ידי חברת הביטוח, חובה תציע כתב שירות כחלק מהפוליסה, במקרים בהם כתב השירות הינו בתשלום בפוליסת הביטוח וחובה תוכל לשפר את תכולת כתב השירות ו/או את זהות ספק השירות אשר דרכנו חובה תוכל להעניק שירות טוב יותר ו/או במחיר טוב יותר – חובה תציע במסגרת ההצעה כתב שירות חיצוני לפוליסה.
   באפשרותך, לדרוש לוותר על כתב השירות כולו, או לבקש לרכוש את כתב השירות המוצע בחברת הביטוח, ההחלטה על בחירת ספק השירות ו/או אם בכלל לרכוש את השירותים הנ"ל הינה החלטה של בעל הפוליסה בלבד.

  ביטול

  1. הזמנה שבוטלה לפני הפקת הפוליסה תבוטל ללא חיוב.
  2. ביטול פוליסה לאחר שהופקה יעשה על פי תנאי הפוליסה ולפי הדין. ביטול כתב שירות אשר נמכר שלא במסגרת פוליסת הביטוח יבוטל לפי תנאי כתב השירות.
  3. אם שולמו דמי טיפול עבור הפקת פוליסת חובה בלבד והפוליסה הופקה בהצלחה – דמי הטיפול לא יוחזרו.

  כללי:

  1. תנאי שימוש אלו אינם "הסכם לטובת צד שלישי", כלשהו.
  2. בכל שימוש כאמור, הנך מתחייב ומצהיר כי גילך הינו שמונה עשרה (18) שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר, וכן הסכים לתנאי שימוש אלו.
  3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.
  4. בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
  5. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של חובה, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.
  6. חובה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות, למחוק, לעדכן, ו/או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו (להלן – "שינוי"), מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש כאמור יהיה כפוף לתנאים החדשים, כפי שיהיו לאחר השינוי. בטרם כל שימוש באתר הנך מתבקש לחזור ולקרוא את תנאי השימוש.
  7. ביטול הוראה כלשהי או חלקה מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים על ידי רשות מוסמכת, אין בה כדי לפגוע בתוקף כל יתר ההוראות.
  8. בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע, כי חובה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או שבו מוקנת לחובה, במפורש או מכללא, זכות, סמכות ו/או שיקול דעת לבצע דבר מסוים, תפעל חובה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של חובה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של חובה (או אי פעילותה) כאמור.

  שיפוי

  1. הנך מתחייב לשפות את חובה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

  הודעות

  1. הינך מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מחובה ו/או מגורמים הקשורים בה, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, ולרבות הודעות אודות חובות כספיים, ו/או הודעות בקשר לאתר האינטרנט, לרכישותיך ולפעולתיך באתר, לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר, בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר www.hova.co.il
  2. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לחובה – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי חובה על קבלת ההודעה.

  המחאת זכויות

  1. חובה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

  שיפוט

  1. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר ו/או לכל שירות שניתן על ידי חובה, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

  מינוי סוכן

  1. בעל הפוליסה מאשר לחובה או מי מטעמה להיות הסוכן המטפל בפוליסת הביטוח לרכב המועמד לביטוח. ככל וחובה תידרש להסכמת בעל הפוליסה למנותה כסוכן הביטוח בחברת הביטוח, בעל הפוליסה מאשר לחובה להעביר בשמו לחברת הביטוח טופס בקשה למינוי סוכן לטיפול בפוליסות ביטוח הרכב המועמד לביטוח על שמו בחברת הביטוח.

  מחירון דמי טיפול

  1. בעל הפוליסה מסכים למחירון דמי השירותים של חובה: https://www.hova.co.il/fee-prices/

  דרכי ההתקשרות לקבלת שירות

  1. דרכי ההתקשרות עם חובה סוכנות לביטוח לקבלת שירות:

  תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ב 12.2023

 

משווים וחוסכים

אנו מאתרים עבורך הצעות ממגוון חברות ביטוח